متدهای مفید کار روی آرایه concat, slice, splice, indexOf

بررسی متدهای جاوا اسکریپت در آرایه ها concat, slice, splice, indexOf

Arrays (آرایه‌ها) در جاوااسکریپت یک نوع داده مهم هستند و به شما امکان می‌دهند تعداد متغیره‌ای از عناصر را در یک ساختار مرتب و دسته‌بندی شده ذخیره کنید. به عبارت دیگر، آرایه‌ها می‌توانند به عنوان لیست‌های قابل تغییر (mutable lists) در جاوااسکریپت مورد استفاده قرار بگیرند. این به این معناست که شما می‌توانید عناصر آرایه را به راحتی اضافه، حذف کنید و تغییر دهید.

متدهای مفید آرایه در جاوااسکریپت:

concat (اتصال): این متد به شما امکان می‌دهد دو یا چند آرایه را به یکدیگر ادغام کنید و یک آرایه جدید ایجاد کنید.

slice (برش): با استفاده از این متد، شما می‌توانید یک زیرآرایه از یک آرایه را ایجاد کنید. این زیرآرایه شامل برخی از عناصر اصلی آرایه است.

splice (تغییر): این متد به شما امکان می‌دهد عناصر آرایه را حذف یا جایگزین کنید. همچنین، شما می‌توانید عناصر جدید به آرایه اضافه کنید.

indexOf (اندیس یابی): با استفاده از این متد، می‌توانید اندیس اولین عنصر خاص در آرایه را بیابید. اگر عنصر مورد نظر یافت نشود، این متد -۱ را برمی‌گرداند.

با استفاده از این متدها و سایر متدهای موجود در جاوااسکریپت، شما می‌توانید آرایه‌ها را مدیریت کرده و عملیات مختلفی روی آنها انجام دهید.

//concat
const arr1 = [1, 2, 3];
const arr2 = [4, 5, 6];
const concatenatedArray = arr1.concat(arr2);
console.log(concatenatedArray); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]
//slice 
const originalArray = [1, 2, 3, 4, 5];
const slicedArray = originalArray.slice(1, 4);
console.log(slicedArray); // [2, 3, 4]
//splice 
const array = [1, 2, 3, 4, 5];
// حذف عنصر با اندیس ۲ (عدد ۳)
array.splice(2, 1);
// اضافه کردن عنصر جدید (عدد ۶) به جای عدد ۴
array.splice(3, 0, 6);
console.log(array); // [1, 2, 4, 6, 5]
//indexOf 
const array = [1, 2, 3, 4, 5];
const index = array.indexOf(4);
console.log(index); // 3 (زیرا عدد ۴ در اندیس ۳ آرایه قرار دارد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *